En la meva condició d’interessat, autoritzo a la UE Cornellà a que inclogui en qualsevol suport audiovisual, per a efectes de reproducció i comunicació pública, sobretot esdeveniment a nivell estrictament institucional i esportiu.

Aquesta autorització d’utilització del contingut gravat i de la meva imatge, es fa a l’empara del que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge .

L’autorització que aquí es concedeix sobre aquest material tindrà ús de caràcter estrictament institucional i esportiu, i no està sotmesa a cap termini temporal ni està restringida a l’àmbit nacional de cap país.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades de caràcter personal demanades, per als casos en què aquest sigui una persona física, o en el cas de representants d’una persona jurídica, ja sigui pública o privada, seran incorporades a un fitxer titularitat de la UE Cornellà.

La finalitat de la recollida i tractament de la informació és la gestió de l’acord subscrit en el cos del present escrit, així com el manteniment del contacte de les dues parts.

En compliment de la normativa vigent, la UE CORNELLÀ garanteix que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

Així mateix, la UE CORNELLÀ informa que no cedirà o comunicarà les dades personals emmagatzemades en els seus fitxers a tercers, excepte en els supòsits legalment previstos o quan sigui necessari per a la prestació del servei.

En qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició respecte de les seves dades personals, enviant un escrit, acompanyat d’una fotocòpia del seu DNI, o document acreditatiu equivalent a: UE CORNELLÀ Secretaria General de UE CORNELLÀ.